4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Revolution Train - 7.A,B

Datum akce: 13.11.2023 - 13.11.2023
Rozvoj gramotností: finanční, sociální
Vložil: Mgr. Zuzana Mejdrová, vloženo 16.10.2023 v 15:18:38
Poslední aktualizace: Mgr. Zuzana Mejdrová dne 22.11.2023 v 08:35:03

Program „REVOLUTION TRAIN“ je nástroj primární prevence zaměřený proti užívání psychoaktivních látek (tabák, alkohol a další vesměs ilegální látky), určený zejména pro vybranou cílovou skupinu dětí a mladistvých ve věku od 12 do 17 let, zároveň zahrnuje rodinu, školu i provázanost s lokální komunitou s cílem stimulace a inspirace k smysluplným volnočasovým aktivitám.


Cíle programu Na základě realizované analýzy slabin a problémů společně se zohledněním skutečnosti, že negativní vliv vrstevníků je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů problémového chování v souvislosti s možným rizikovým užíváním návykových látek, klade preventivní program REVOLUTION TRAIN (RT) u účastníků důraz na následující body: 
• informovat o rizicích užívání návykových látek a vzdělávat je v této oblasti, 
• emočně je oslovit a zapojit, 
• povzbuzení sebereflektivního myšlení, 
• podnícení k vlastnímu trvale pozitivnímu životnímu rozhodování 
• posílení a získání vlastní životní způsobilosti s cílem 
• být schopen odolat vlivům a sociálním tlakům 
• internalizovat a argumentačně podpořit „DOKÁŽI ŘÍCI NE“ 

Největší přínosy projektu

  • interaktivita
  • unikátní zpracování, působivost a efektivita
  • moderní technologie a metoda 5D
  • mobilita vlakové soupravy
  • dlouhodobá koncepce a práce s cílovou skupinou

5D metoda - cílíme na lidské smysly

Bylo opakovaně prokázáno, že člověk si zapamatuje jen 10 % z toho, co slyší, 15 % z toho, co vidí či čte, 40 % z toho, o čem diskutuje, ale až kolem 80 % z toho, co zažije nebo dělá. Z toho plyne, že děti, které poslouchají protidrogovou přednášku, si v mozku uloží pouze 10 % toho, co při ní uslyší. Pokud mají možnost o drogách a jejich rizicích diskutovat, pak si podle tohoto klíče mohou zapamatovat až 40 % přijatých informací. Když však dětem dáme možnost aktivně se příběhu zúčastnit, paměťová stopa se stane mnohem hlubší a trvalejší a efektivita učení dosahuje až 80 %.

„Naší vizí je zlepšit vzdělávání dětí pomocí interaktivních 5D metod"

Jak to děláme

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Vedle vstupního a výstupního vagonu je každý z vozů rozdělen do tří sekcí:
1. kinosál s projekcí
2. dialog s výkladem
3. výstavní prostor

Více informací zde:
https://www.revolutiontrain.cz/v2/projekt.php