4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Výchovný poradce - Mgr. Martina Arltová

Konzultační hodiny

pondělí 13:00 - 14:00
čtvrtek 17:00 - 18:00
Jiné termíny po telefonické domluvě.

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace o možnostech středoškolského studia můžete získat v IPSÚP - KOLÍN ( Úřad práce - 2. patro) nebo z atlasu škol (možno půjčit u vých. poradce) nebo na přehlídce škol (v MSD - Kolín v říjnu). Při výběru školy je důležité, aby se žák a jeho rodiče zamysleli nejen nad možností studia, ale také nad důsledky volby, tj.nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění?

Vybírejte své budoucí povolání zodpovědně!!!

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od loňského školního roku je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit.

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2018. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

Přijímací řízení - informace

Plán práce VP:

 • evidence integrovaných žáků a ostatních žáků s VPU
 • řešení žádostí individuální plány
 • vypracování individuálních plánů
 • roztřídění žáků do nácviků
 • seznámení nových učitelů 6.r s dětmis VPU a INTEGRACÍ
 • řešení výchovných problémů
 • evidence dětí s odloženou doch.
 • předání informací o přihláškách a o možnostech získávání informací o školách na třídních schůzkách
 • spolupráce s PPP Kolín
 • Přehlídka škol pro žáky 8. a 9. ročníků
 • v říjnu řešíme přihlášky na umělecké školy
 • s žáky 8.a 9.roč navštívíme IPS při ÚP v Kolíně
 • individuální péče pro děti s LMD, ADHD a vývojovými poruchami učení
 • další spolupráce s IPS - návštěva devátých ročníků spojená s testováním
 • vyplnění zájemek v rámci rozmísťovacího řízení
 • nábory SŠ a SOU na naší škole
 • preventivní programy
 • v prosinci vyplnění přihlášek nanečisto informace rodičů o počtu přihlášek, jejich vyplnění a odeslání o termínech
 • pravidelné informování dětí o dnech otevřených dveří na SŠ, o změnách, nových studijních oborech, o požadavcích trhu práce
 • infor. žáků o přesných názvech studjních oborů o kódech
 • spolupráce s elementaristkami při zápisu dětí do prvních tříd
 • vytypování žáků vodnýh do zařazení do dyslektických tříd
 • v dubnu řešíme neúspěšnost při přijímacím řízení a hledáme další cesty řešení
 • ke konci šk. roku kontrola platnosti vyšetření a odeslání do poradny
 • evidence zařazení žáků do škol
 • kontrola splnění individuál. plánů kompletace tř. knih nácviků, založení karet nácviků