4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Projekty na naší škole

Šablony OP JAK

Termín realizace:
od 1. ledna 2023
do 31. prosince 2024

Škola, kde to hraje

Základní škola Kolín III., Lipanská 420 realizuje v letech 2023/24 v rámci projektu “Šablony OP JAK ” tyto aktivity:

Personální podpora:

1.II/1 Školní asistent ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

1.II/3 Školní psycholog ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání

Šablony OP JAK


Národní plán obnovy

Doučování žáků škol - Národní plán obnovyNárodní plán obnovy


Pomáháme dětem

Termín realizace:
od 1. ledna 2022
do 31. prosince 2022

Základní škola Kolín III., Lipanská 420 realizuje v roce 2022 v rámci projektu “Šablony III” tyto aktivity:

1. Personální podpora

3.II/1 Školní asistent

Tato šablona umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči. Školní asistent zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školu spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Školní asistent také pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Školní asistent dále poskytuje podporu učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování: podle potřeb učitele školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti.

3.II/3 - Školní psycholog

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými i jinými organizacemi mimoškolní zařízení.

2. Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

3.II/12 Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Pomáháme dětem


Budoucnost našich dětí

Termín realizace:
od 1. září 2019
do 30. června 2021

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a spolupráci s rodiči žáků. Šablony aktivit praktikované na Základní škola Kolín III., Lipanská 420 jsou následující:

 1. Personální podpora - školní psycholog a školní kariérový poradce.
 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ - školení pedagogických pracovníků v různých gramotnostech a inkluzi.
 3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ - projektový den ve škole nebo mimo školu, zapojení ICT do výuky, školní klub a doučování žáků.
Budoucnost našich dětí


Za vzdělanějšího učitele

Termín realizace:
od 1. září 2017
do 31. srpna 2019

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a spolupráci s rodiči žáků. Šablony aktivit praktikované na Základní škola Kolín III., Lipanská 420 jsou následující:

 1. Personální podpora
 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
Za vzdělanějšího učitele


Ekoškola

Termín realizace:
od 1. září 2019

Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe

Od roku 2005 realizuje TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. v České republice mezinárodní vzdělávací program Ekoškola (Eco-Schools). Žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a ekologizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. Učí se vnímat své okolí a být iniciátory pozitivních změn.Ekoškola


Recyklohraní

Termín realizace:
od 1. září 2019

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. Recyklohraní


Školní mléko

Termín realizace:
od 1. září 2013

   Podrobnosti o projektu:
Stránky projektu

V rámci programu Podpory spotřeby školního mléka subvencovaného z finančních zdrojů. České republiky a Evropské unie si mohou žáci naší školy zakoupit školní mléko. Dodavatelem naší školy je Mlékárna Hlinsko,s.r.o.Školní mléko


Minisčítání 2015

Termín realizace:
od 20. října 2015
do 13. listopadu 2015

   Podrobnosti o projektu:
Stránky projektu

Minisčítání 2015 organizuje Český statistický úřad. Pro žáky 4. - 9.ročníků ZŠ.

Cíl projektu

Minisčítání je jednou z aktivit ČSÚ, jejichž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život. Účast na Minisčítání je ze strany škol dobrovolná.

Ochrana údajů

Veškerá data získaná při Minisčítání 2015 jsou určena pouze pro účely vzdělávání a propagace. Získané údaje podléhají standardní ochraně dat, platné pro všechna statistická šetření ČSÚ. Standardem je také přísné zachování anonymity dat

Heslo školy

můžete získat u paní učitelky L. DudkovéMinisčítání 2015


Jazykem za poznáním

Termín realizace:
od 1. října 2015
do 30. prosince 2015

   Podrobnosti o projektu:
Stránky projektu

Vážení rodiče,
naší škole se podařilo získat finanční dotaci v rámci EU OP VK výzvy 57 pro rozvoj individuálních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce ve vyučování cizích jazyků formou blended learningu. Kurz jazyků je veden zajímavou a zábavnou formou a Vaše děti se tak mohou více zdokonalit v anglickém/německém jazyce.

Žáci získají:

 • zdarma tříměsíční velmi kvalitní blended learningový kurz v AJ/NJ pro žáky v různých jazykových úrovních
 • Kurz bude probíhat od října do prosince s možností prodloužení do konce školního roku
 • žáci budou angličtinu/němčinu studovat pod vedením svých učitelů cizích jazyků

Důležité informace pro rodiče:

Žáci budou část hodiny anglického/německého jazyka pracovat na počítači (nebo svých domácích zařízeních, jejichž používání jim bude v hodinách cizího jazyka povoleno). Formou rozřazovacího testu bude žákům přidělen kurz, který jim bude vyhovovat. Žáci musí celý kurz absolvovat do třech měsíců, proto jim budou v jejich kurzech zadávány domácí úkoly. Do svého kurzu se budou přihlašovat na základě přihlašovacího jména a hesla, které všichni obdrží na svých školních mailových adresách a poté se mohou již přihlásit kdekoliv – ve škole, doma, na telefonu, na tabletu….

Rádi bychom Vás požádali o vzájemnou spolupráci a podporu našich vyučujících cizího jazyka, kterou budou při práci s žáky potřebovat. Jedná se především o vzájemnou kontrolu, zda Vaše děti plní doma zadané domácí úkoly. Všechny další informace Vám v případě zájmu zodpovíme.

Děkujeme za spolupráci
Mgr. Renata Němečková

Jazykem za poznáním


Bezpečně pro děti - TPCA

Termín realizace:
od 1. září 2015

Ve středu 7. 10. 2015 proběhlo v I. ZŠ Bezručova slavnostní předání bezpečnostních kamer. Pořízení kamer bylo podpořeno z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2015. Předání kamer se zúčastnili zástupci města Kolín spolu se starostou Vítem Rakušanem, místostarostou Michaelem Kašparem, prezidentem TPCA Kenta Koide i řediteli základních a mateřských škol. Starosta Vít Rakušan u této příležitosti zmínil potřebu bezpečí pro děti a nutnost kontroly osob, které do objektu škol a školek vstupují. Vyjádřil také naději, že automobilka TPCA opět podpoří projekty týkající se bezpečnosti dětí. Potřebu bezpečnosti potvrdil i prezident Kenta Koide. V prostorách suterénu školy připravila ZŠ Bezručova výstavu dětských prací na téma bezpečnost a kamerový systém. Odpoledne spojené s předáním kamer zpříjemnilo kulturní vystoupení žáků kolínských základních škol.

Kamery byly instalovány do všech kolínských základních a mateřských škol. Město Kolín na jejich pořízení obdrželo dotaci ve výši 300.000 Kč, přičemž celková investice činila necelých 357 000 Kč.

Bezpečnostní kamery jsou nainstalovány u vchodů do jednotlivých školských zařízení a budou tak sloužit k větší bezpečnosti dětí v kolínských školách a školkách.

Bezpečně pro děti - TPCA


eTwinning

Termín realizace:
od 19. května 2015
do 1. září 2016

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace
Stránky projektu

Naše škola je aktivně zapojena do programu eTwinning.
Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Shrnutí projektu - červen 2016
eTwinning


Moduly v ICT

Termín realizace:
od 1. ledna 2014

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace

Naše škola se zapojila do spolupráce s Odbornou střední školou podnikatelskou v Kolíně s r.o. V rámci projektu MODULY – CESTA K RACIONÁLNĚŠÍ VÝUCE

 1. Žáci tamní školy připraví pro žáky naší základní školy soutěž v grafickém programu Malování
 2. Pro žáky 8. ročníků připravují žáci OSŠPo na konci školního roku 2013/14 jeden den výuky odborných předmětů vyučovaným na jejich střední škole.
 3. Nabízíme dětem možnost zapojit se do „Krátkodobých kurzů pro žáky ZŠ.“ Odborné kurzy se budou konat v měsíci dubnu v prostorách Odborné střední školy podnikatelské v Kolíně. V každém kurzu proběhnou čtyři setkání po dvou vyučovacích hodinách.

Více informací na stránce projektu Moduly v ict.

Moduly v ICT


Kompenzační pomůcky pro zdravotně pro žáky se zdravotním postižením

Termín realizace:
od 1. září 2015
do 30. června 2016

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace
Stránky projektu

Kompenzační pomůcky mají žáku usnadnit přístup ke vzdělávání, vyrovnají jeho znevýhodnění dané konkrétním zdravotním postižením a podpoří úspěšnost jeho vzdělávání.
Tento rozvojový program je určen na období roku 2015.
Informace o učební pomůcce


eTwinning

Termín realizace:
od 1. září 2016
do 30. června 2019

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace
Stránky projektu

Naše škola je aktivně zapojena do programu eTwinning.eTwinning


Ovoce do škol

Termín realizace:
od 1. září 2013

   Podrobnosti o projektu:
Stránky projektu

Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. Již třetím rokem dostávají žáci žáci 1. stupně 1x týdně bedýnku s ovocem nebo zeleninou zdarma do každé třídy. Od 1. 9. 2017 dostávají ovoce i žáci 2. stupně.

Ovoce a zelenina do škol


Rozvojový program MŠMT

Termín realizace:
od 1. ledna 2011

Od roku 2011 je naše škola zapojena do Rozvojového programu MŠMT: „ Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“ Tyto finanční prostředky jsou vázány na funkci asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním zřízenou podle § 16 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb.


Odpad z nebe nespad

Cílem projektu "Odpad z nebe nespad" je probudit větší zájem žáků o problematiku odpadů (co jsou to odpady, kde se tu vzaly, proč představují problém apod.) a na praktických příkladech ukázat, jak a čím lze přispět ke zmenšení jejich množství. Cílem projektu „Odpad z nebe nespad" je snaha naučit žáky naší školy třídit odpad, používat nádoby na tříděný odpad a umět rozlišit druhotné suroviny. Důležité je, aby se žáci o odpadech jenom neučili, ale aby své poznatky přenesli do praxe a skutečnými činnostmi přispěli k jejich minimalizaci ve škole a jejím okolí a tento přístup si přinesli i do osobního života. Projekt byl původně připraven pro žáky druhého stupně, ale v současné době se aktivně zapojují žáci již od první třídy.

V rámci projektu je zrealizováno:

 • zavedení nádob na tříděný odpad a separace odpadu ve školní budově (žáci třídí papír, plasty, bio odpad, hliník a použité baterie)
 • zřízení kompostéru a kompostování na školní zahradě
 • nejméně dvakrát ročně škola pořádá sběr použitého papíru Na projektu škola spolupracuje s občanským sdružením EKODOMOV, projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Primární prevence O.s.

Dlouhodobá primární prevence v rámci projektu OPVK Program primární prevence O.s. Prostor se zaměřuje na specifickou formu prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 2. stupni ZŠ a SŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora.

Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana , týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).


Gepard - testování informační gramotnosti

Gepard (Evaluace informační gramotnosti CZ. 1. 07/1. 1. 00/14. 0225) je projekt zaměřený výrazně do oblasti práce s informacemi, tj. na "informační gramotnost" jako takovou, vztahuje se již k žákům na základní škole a uplatňuje se pak po celý život. Technické použití ICT jako nástroje je do jisté míry méně důležité než jeho smysl: práce s informacemi, jejich získání, zpracování a předání dalším osobám.

Co přináší projekt nového?

 • obsahové zaměření
 • ověřovací testování, možnost sledovat posun
 • adaptivní testování CAT - až 2000 úloh
 • pokročilý statistický aparát (IRT/MDT)
 • dobře srozumitelné výsledky (kategorie)
 • přímá vazba na dovednosti testované PISA aj.

1. testování v projektu GEPARD
2. testování v projektu GEPARD


Projekt "Prevence kriminality"

Každoročně dle zpracovaného projektu získáváme finance od města na volnočasové aktivity dětí (hlavně činnost školního klubu).


Chci zůstat ve škole

Termín realizace:
od 1. září 2013
do 30. června 2014

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace
Stránky projektu

Vážení rodiče,
ve školním roce 2013/2014 bude na naší škole, v rámci projektu financovaného z EU s názvem „Chci zůstat ve škole“, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0028 a zaštiťovaného Občanským sdružením Prostor, působit školní psycholog a školní speciální pedagog. Cílem jejich práce je celkové zlepšení atmosféry ve škole a zkvalitnění péče o všechny žáky, zejména pak o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog i školní speciální pedagog budou k dispozici dětem, rodičům i pedagogům školy.
Školní psycholog a školní speciální pedagog Vám a Vašim dětem může pomoci zejména v případě:

 • výukových obtíží dítěte
 • výchovných obtíží a výchovného vedení dítěte
 • náročné rodinné situace
 • psychosomatických obtíží dítěte
 • specifických osobnostních charakteristik dítěte (děti úzkostné, děti s nízkým sebevědomím, děti se sníženou schopností seberegulace)

Od září 2013 budete moci Vy a Vaše děti navštívit webové stránky s podrobnějšími informacemi o činnosti školního poradenského pracoviště a s přímými kontakty na školního speciálního pedagoga a školního psychologa.

Chci zůstat ve škole


Comenius Partnerships

Termín realizace:
od 1. září 2012
do 30. června 2014

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace
Stránky projektu

vouletý projekt mezinárodní spolupráce v rámci programu Comenius. Náplní projektu je vzájemná spolupráce s partnerskými školami z Turecka a Velké Británie. Pracovní proces projektu:

 • Vzájemné návštěvy
 • Dokumentace pracovních výsledků
 • Vytvoření vlastních webových stránek
 • Setkání s odborníky především z oblasti hudby, baletu a výtvarných aktivit
 • Festival evropské hudby

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


PRUT - Podpora využití ICT ve výuce průžezových témat na základních školách

Termín realizace:
od 1. září 2011

Od školního roku 2011/2012 jsme zapojeni do projektu PRUT - CZ.1.07/1.1.00/14.0147 Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách. Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat (PT) na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích.


Peníze do škol - EU peníze školám

Termín realizace:
od 1. června 2011
do 30. listopadu 2013

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace
Stránky projektu

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Název projektu: Učení je zábava.

V rámci toho projektu čerpáme dotace na oblasti:

 • individualizace výuky
 • inovace výuky
 • DVPP
 • technické vybavení školy
Peníze do škol - EU peníze školám


Super Nature

Termín realizace:
od 1. září 2010

   Podrobnosti o projektu:
Detailní informace
Stránky projektu

Grantový projekt Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účast v projektu je bezplatná. Projekt je zaměřen na zavedení výuky AJ od 1. ročníku ve 13 ZŠ ve Středočeském kraji pomocí výukového programu Super-Nature (SN), který zohledňuje veškeré vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku a podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání s důrazem na environmentální a multikulturní výchovu. Cílovým výstupem projektu je podpora kurikulární reformy, zvýšení kvality a efektivity výuky anglického jazyka již od 1. ročníku ZŠ a podpora udržitelnosti projektu i po jeho skončení.


Mladý Demosthenes

Termín realizace:
od 1. září 2010

Investice do rozvoje vzdělávání. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celostátní soutěž v umění komunikace. Projekt je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny.

Cílem je:

 • porovnat komunikační dovednosti žáků II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
 • prohloubit jejich dosavadní poznatky
 • zdůraznit význam komunikace jako takové
 • podpořit komunikační aktivity na ZŠ (školní rozhlas, televize, recitační a divadelní kroužky, apod.)
 • zdůraznit význam kultury mluveného projevu
 • umožnit náhled žáků do oblasti moderátorské profese
 • seznámit učitele ČJ s novými trendy umění verbální komunikace a hravou formou uplatnit tyto poznatky ve výuce Komu je projekt určen Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně ZŠ (6.–9. třída) a víceletých gymnázií po celé ČR, tj. děti ve věku od 12 do 15 let

Ve školním roce 2010/2011 se žákyně naší školy Viktorie Drdová stala vítězkou celorepublikové soutěže.


Zateplení budovy

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo získat evropské peníze na projekt Zateplení budovy a vybudování vstupní a shromažďovací auly, potažmo s novými šatnami.