4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Historie a současnost 4. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín III., Lipanská 420, je nejnovější kolínskou školou, v níž moderní metody práce, individuální péče nejen slabším a talentovaným jsou samozřejmostí.

Historie školy

Historie naší školy sahá až do minulého století. Nejstarší zápisy ve školní kronice je možné dohledat již v roce 1878. Řada kolínských občanů znala tuto školu jako „čtyřku“ sídlící u polikliniky v Kutnohorské ulici.

V 80. létech ovšem vyvstala nutnost výstavby nové školy, která by pomohla při odstranění letitého kolínského problému – směnování dětí ve městě. Od přijetí projektu uplynulo osm let, něž byla škola 6. září 1993 otevřena. Předcházela tomu dlouhá jednání, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí z 1. března 1993, že hrubá stavba bude dokončena a ne zakonzervována. V srpnu roku 1993 nastoupili učitelé o dva týdny dříve a stěhovali vše použitelné z budovy 106 let staré. Protože vybavení staré školy bylo značně opotřebované, bylo přistoupeno k vybavení školy novým nábytkem i zařízením. Od roku 1993 tedy užíváme moderní prostory „oranžového“ areálu v Kolíně III, Lipanské ulici.

V nové budově byly plně vybaveny odborné pracovny, dvě tělocvičny, prostorná školní jídelna přímo v areálu, školní družina. Odpadlo tedy přecházení žáků do jiných budov. V přízemí byl zřízen bufet, kde si žáci mohou zakoupit svačinu, ale i drobné školní pomůcky. Hodiny tělesné výchovy mohou probíhat na školním atletickém areálu, svůj prostor dostaly i záhony věnované pěstitelství.

Budova má bezbariérový vstup, u schodišť jsou instalovány plošiny pro snazší přístup tělesně handicapovaným žákům či rodičům.

Od 1. 1. 1994 škola vstoupila do právní subjektivity a 1. 2. 1995 došlo ke změně ve vedení - ředitelku Mgr. Irenu Dvořákovou vystřídal Mgr. Bohumil Herčík a zástupkyni Mgr. Oldřišku Kosařovou nahradil Mgr. Petr Kesner. Nové vedení si vytyčilo dostat 4. ZŠ na špici mezi základními školami nejen technickým zázemím, ale i svým programem a úrovní svých absolventů. Začala fungovat nová koncepce školy – volné prostory začaly být využívány ke sportovním i jiným činnostem, snaha o zlepšení vztahu učitel – žák, učitel – rodiče, zlepšení spolupráce se SRPŠ, profilace školy na hudební výchovu, výtvarnou výchovu, lední hokej, i nadále se však vyučují i třídy všeobecné. zvýšená pozornost se věnuje jak dětem talentovaným, tak i dětem s vývojovými poruchami učení.

V průběhu letních prázdnin 2011 došlo ke změně na postu zástupce ředitele. Mgr. Petra Kesnera, který odešel vykonávat funkci vedoucího odboru školství, kultury a sportu, vystřídala Mgr. Renata Němečková.

Profilace školy, její vybavení a styl práce nám během několika let počet žáků téměř zdvojnásobily. Z této skutečnosti máme velkou radost, neboť naplnit kapacitu školy a zpřístupnit toto zařízení co největší skupině kolínské populace je náš hlavní úkol.

Současnost školy

4. základní škola v Kolíně, Lipanská 420, je nejmladší kolínskou školou. V roce 2018 budeme jako oranžová škola slavit teprve 25 let existence. Naší největší předností je velmi příjemné klima, až nadstandartní vzájemné vztahy i přesto, že škola má zcela zaplněnou kapacitu 600 žáků a patří tedy k těm velkým. Daří se nám skloubit dobré studijní výsledky všeobecného i odborného vzdělávání s kvalitní mimoškolní činností, a to vše v příjemném prostředí současného moderního školství.

Povinnou školní docházku u nás žáci plní ve třech studijních směrech. Směr všeobecný, to jsou klasické třídy základní školy, navštěvují žáci z našeho spádového obvodu a žáci z jiných oblastí města, kteří hledají naši kvalitu, vstřícnost a vybavenost. Dále směr umělecký /výtvarný a hudební/, který je pro umělecky nadané děti, jež mohou své nadání rozvíjet nejen na základní umělecké škole, ale i u nás v rámci školní výuky. S uměleckou školou v oblasti výtvarníků, muzikantů, zpěváků a baletek samozřejmě spolupracujeme. Třetí směr je sportovní, konkrétně lední hokej, což ovšem neznamená, že bychom se nevěnovali řadě dalších sportů. Ve třídách zaměřených na lední hokej probíhá odborná příprava pod vedením trenérů na zimním stadionu.

Všechny tři směry se výborně doplňují a vytváří tak velmi osvědčené kompatibilní třídní kolektivy. Najdete u nás odborné pracovny přírodopisu, fyziky, chemie, dvě učebny výpočetní techniky, keramickou dílnu, výtvarný ateliér, hudebně-dramatický sál se špičkovou aparaturou (v ní jsou nahrávány i vlastní cd), i učebnu v přírodě. Přebíráme prvky „Zdravé školy“, čtení učíme efektivnější genetickou metodou, cizí jazyky vyučujeme od 1. třídy atd. Na škole je zajištěn pitný režim, účastníme se akcí "Školní mléko", „Ovoce a zelenina do škol“ apod. Školní jídelna je přímo v areálu školy. Uvnitř školy najdete i bufet, kde si žáci mohou zakoupit svačinu či drobné školní potřeby. 4. základní škola disponuje dvěma tělocvičnami a vlastním atletickým areálem, což umožňuje velké množství sportovních aktivit.

Školní družina funguje od 6.00 hodin do 17.00 hodin.

Velkou pozornost věnujeme nejen době, kterou žáci stráví ve škole, ale zajímá nás i jejich volný čas, proto máme velké množství školních klubů, které se snaží nabídnout jeho maximální využití. Do této kategorie spadají i školní tábory – nejen letní příměstské, ale i zimní v tuzemsku a letní v zahraničí u moře. Nedílnou součástí všech prázdninových aktivit jsou soustředění pěveckých sborů, výtvarná a jazyková soustředění. Žáci vydávají školní časopis, každoročně navštěvujeme Klub mladého diváka, jednou za dva roky můžete naše žáky vidět na jevišti kolínského divadla, kde v rámci školní akademie prezentují své dovednosti. Spolupráce vedení školy a SRPŠ je na výborné úrovni, o čemž svědčí i třídní schůzky formou společenského rautu a pořádání školního plesu a různých jarmarků.

K 1.9.2015 navštěvuje naši školu 580 žáků.